Od jesene 2002 slovenské stredoškolské matematické semináre SKMS a BKMS spolu so skupinou vedúcich STROMu pôsobiacich v Bratislave spájájú svoje úsilie a púšťajú sa do organizovania jedného - veríme lepšieho - seminára KMS.

Tento seminár bude organizovaný z Bratislavy tými istými ľuďmi, ktorí doteraz organizovali doterajšie semináre. Bude mať dve kategórie, ALFA pre začínajúcich a BETA pre pokročilých riešiteľov, ktorých forma bude v princípe rovnaká ako doterajšia forma seminárov. Veríme, že vytvorením kategórie ALFA sa nám podarí sprístupniť seminár aj pre tých, pre ktorých boli doterajšie úlohy príliš nárocné, málo zaujímavé, alebo prípadne vidina sústredenia príliš nereálna. Vytvorenie kategórie BETA môže poskytnúť skúsenejším riešiteľom primeranejšie a zaujímavejšie úlohy ako doteraz, a zároveň im môže pomôcť zo všeobecného motivačného hľadiska.

Veríme, že sa nám podarí nadviazať na to najlepšie, čo semináre v súčasnosti majú a že sa spojením vytvorí niečo ešte lepšie, najmä pre riešiteľov. Tak ako vy, aj my si uvedomujeme nostalgiu, ktorá túto zmenu sprevádza, je však dôležité porozumieť, že nejde o zánik doterajších seminárov a vytvorenie nového, ale o spojenie doterajších seminárov do jedného silnejšieho, viac prisposôbeného súčasnej dobe úpadku spoločenského záujmu o vzdelávanie. ...ako svojho času napísal jeden bývalý vedúci STROMu, bol by rád, keby zo STROMu vyrástol velký LES. On to myslel síce trochu inak (chcel len všetky matematické sútaže zastrešit), no do istej miery sa táto idea môže naplnit. Z viacerých stromov totiž naozaj môže vyrást velký LES - Lepší a Ekonomickejší Seminár!...

LEPŠÍ SEMINÁR

Pozrime sa na situáciu z pohľadu riešitela.

Špičkoví riešitelia

Doteraz mali na výber tri semináre, ktoré boli v podstate rovnaké: podobné témy úloh, podobná náročnost. Namiesto toho aby sa snažili poriadne riešit jeden seminár, ludia riešili len lahké príklady z každého z nich a zvyšok sa bud odflákol, alebo neriešil vôbec. Kde by ti ludia zobrali pri všetkých tých povinnostiach a záujmoch, ktoré majú, čas na to, aby stihli riešit tolko seminárov, a najmä trávili s príkladmi tažšieho razenia viac času. Výsledkom je, že napríklad na Medzinárodné matematické olympiády čoraz častejšie cestujú študenti, ktorí nedosiahnu viac ako jednociferné skóre. V minulosti sa u nas skóre pod 20 bodov považovalo za pomerne velké sklamanie. Náročnosť úloh má pritom skôr klesajúcu tendenciu. Dá sa preto skonštatovať, že semináre dnes nevychovávajú špičkových riešiteľov. Na porovnanie seminár KSP - so špeciálnou kategóriou pre skúsenejších riešitelov - vychováva každý rok vysokou náročnostou úloh študentov, ktorí dosahujú na medzinárodných súťažiach špičkové výsledky.

Rovnako tak sa možno domnievať, že riešenie priveľkého množstva rôznych seminárov môže v dlhodobom horizonte viest k oslabeniu záujmu o matematiku (napr. o vedeckú prácu, príp. riešenie veľmi náročnych úloh). Pozitívom môže byt aj zvýšenie vnútornej konkurencie v rámci seminára. Veríme, že ich KMS prinúti k väčšej snahe ako dnes, keď takmer každý, kto pošle tretiu sériu, ide na sústredenie.

Kategória BETA spoločného seminára KMS bude určená práve stredoškolákom so serióznym záujmom o matematiku. Svojimi náročnejšími úlohami má šancu zapojiť týchto riešiteľov do bádania a objavovania, ktoré im bude neskôr užitočnejšie ako schopnosť riešiť množstvo jednoduchých, často typizovaných príkladov. Je možné, že časom sa ako kategória GAMA pripojí aj doterajší seminár KS SK MO, avšak iba formálne, teda bez sústredení, len ako príprava na MO.

Priemerní a slabší riešitelia

Výsledkové listiny všetkých troch seminárov jasne hovoria o tom, že väčšina nových riešiteľov rieši iba prvú sériu. Po zistení, že nemájú nádej dostať sa na sústredenie je ich motivácia zapájať sa do dalších sérií nízka (až nulová).

Navyše úlohy v seminároch sú miestami naozaj veľmi nezaujímavé (napríklad typu: dokážte, že ak platí a+ b + c = ab + ac - bc , tak potom a2 + b2 - c2 ...). Teda také, v ktorých výsledok úlohy nie je nijako špeciálne zaujímavý, a hlavne velmi náročné (príliš vzdialené od toho, čo sa vyučuje na bežných gymnáziách). Svojou nezaujímavostou sa často približujú rutinným školským úloham, avšak s podstatným rozdielom - postupy a triky potrebné na ich vyriešenie sú školskej matematike vzdialené. To (a často, žiaľ, jedine to) robí tieto úlohy príliš náročnými pre začínajúceho riešitela.

V spoločnom seminári pre nich bude nová kategória ALFA (podobne ako v KSP (programovanie), či FKS (fyzika)) kde budú pre nich primerané úlohy a najmä riešitelia ich kvalít. Poradia budú regionálne Západ, Stred, Východ, takže motivácia bude naozaj vyššia. Situáciu by mala výrazne zlepšiť kategória ALFA v spoločnom seminári. Okrem zaradenia úloh primeranej náročnosti pre riešiteľov s podobnými riešiteľskými skúsenosťami by k zvýšeniu motivácie mali prispieť aj regionálne poradia (bratislava/zapad/stred/vychod).

Nakoľko sústredenia budú organizované samostatne pre obe kategórie - miesta bude dosť pre všetkých: pre špičkových riešitelov (cca. 20-25 ludí), a pre daľších "pokročilých" riešiteľov (10-15 ludi) na sústredeniach BETY, a dalších cca. 36 miest pre riešitelov ALFY na ich samostatných sústredeniach. (Oboje samozrejme každý polrok).

EKONOMICKEJŠÍ SEMINÁR

Problémy súčasných seminárov možno zhrnúť do dvoch kategórií: peniaze a ľudia.

Peniaze

Každý si asi uvedomuje že peňazí na matematické korešpondáky nie je nazvyš. Ako možno viete, či neviete, tento rok sa väčšina zahraničných nadácií sťahuje zo Slovenska a posúvajú sa ďalej na východ. Ľudia v seminároch sa snažia získať prostriedky z mnohých iných zdrojov, napriek tomu že to vyžaduje veľké úsilie. Ako vždy pri finančnej tiesni, ponúkajú sa nasledujúce riešenia: získať viac zdrojov, znížiť výdavky, alebo zvýšiť finančnú spoluúčasť študentov. Semináre zatiaľ nechcú pristúpiť k tretej možnosti, a tak zostávajú len dve.

Veľmi dobre sa to dá dosiahnuť preáve spojením seminárov. Spojenie seminárov by malo byt zlepšením v oboch z nich.

Spoločné hľadanie zdrojov môže priniesť zvýšené príjmy, viac ľudí bude môcť pripraviť viac zaujímavých projektov a žiadať peniaze od viacerých sponzorov. Sútaž má šancu dostať viac prostriedkov aj priamo od ministerstva školstva.

Na druhej strane, znížením počtu sústredení (ktoré postihne najmä riešiteľov zvyknutých chodiť aj na viacero rôznych sústredení) zo 6 na 4 sa ušetrí množstvo penazí. Výrazne sa znížia aj administratívne náklady na papierovanie.

Ľudia

Jeden z hlavných dôvodov tejto fúzie je nedostatok vhodných vedúcich. Všetky tri semináre v posledných rokoch pôsobili v Bratislave. Nový trend však maturantov posiela rovno po skončení strednej školy do Prahy, alebo ešte vzdialenejšieho zahraničia. Podobne je to so skončenými vysokoškolákmi. Po skončení školy okamžite odchádzajú buď do komerčnej sféry, alebo študovať do zahraničia. Preto semináre momentálne produkujú najmä uspešných slovenských študentov v zahraničí. To nemusí byt z dlhodobého hladiska negatívne, v každom prípade však vzniká nedostatok ľudí na ich organizovanie. Navyše s novou dobou majú ľudia menej času, a tak sa stáva dobrovoľné organizovanie seminára zadarmo veľmi náročným koníčkom pre čoraz menej ľudí.

Rovnako treba spomenúť problémy, súvisiace s nedostatočným pedagogickým povedomím vedúcich. V tomto ohľade nastal v minulosti, najmä zásluhou vzniku nadácie INGENIUM, pokrok. Ukazuje sa však, že stále nie je dostatok ľudí na tvorbu troch rôznych sérií príkladov a na organizovanie troch kvalitných sústredení každý polrok. Spojením sa znovu situácia zlepší.

ZHRNUTIE

Spojením seminárov máme šancu vytvoriť niečo lepšie. Nikomu nejde o to, aby doterajšie semináre zanikli. Ide o spojenie síl za účelom dosiahnutia dôležitých cieľov, akými sú skvalitnenie seminára alebo zvýšenie počtu riešiteľov. Okrem iného veríme, že sa nám podarí vytvoriť sútaž, ktorá dokáže pritiahnuť riešiteľov na miesta vedúcich, teda dokáže oddialiť ich odchod do zahraničia. Silná a súdržná skupina vedúcich, ktorých spája tá istá idea, môže lepšie vplývať na budúcnosť (či už Slovenska ako celku, slovenskej matematiky, alebo čo i len FMFI UK, či ostatných slovenských univerzít).

STROM

Na záver treba spomenút, že seminár STROM bude napriek všetkému pokračovať vo svojej existencii. Jeho bratislavskí organizátori sa pripájajú k organizácii spoločného seminára KMS a tak sa STROM po pár rokoch znovu vracia z Bratislavy do Košíc. Jeho organizátori veria, že v budúcnosti sa v radoch jeho vedúcich objaví viacero študentov pedagogického smeru (pravdepodobne z PF UPJŠ) a zároveň dúfajú, že sa tak posilní najmä didaktika matematiky a experimentovanie v oblasti výučby matematiky a rozvoja logického myslenia. Zároveň je možné, ze sa STROM bude snažiť posilniť svoju pozíciu najmä v rámci východoslovenského regiónu (ci už formou pozývania úspešných riešitelov MO z regiónu na sústredenia, alebo budovaním silnejšej základne v regióne). Bližšie informácie môžete nájst na ich webstránke .

Čas poslednej úpravy: 4. február 2018 13:50