Zadanie

Mr. Miro je spokojný, keď je najedený. Okrem toho je spokojný aj vtedy, keď nájde tri body ležiace na jednej priamke.

Majme trojuholník $ABC$. Označme $A_1$, $B_1$, $C_1$ postupne body dotyku jeho vpísanej kružnice so stranami $BC$, $AC$, $AB$. Nech $O$ a $I$ sú postupne stredy kružnice opísanej a vpísanej trojuholníku $ABC$ a $H_1$ je ortocentrum trojuholníka $A_1B_1C_1$. Dokážte, že body $O$, $I$, $H_1$ ležia na jednej priamke.

Označme druhé priesečníky priamok \(AI\), \(BI\), \(CI\) s kružnicou opísanou trojuholníku \(ABC\) (nech je to kružnica \(k\)) postupne ako \(K,\ L,\ M\). O týchto bodoch vieme, že sú to Švrčkove body k bodom \(A,\ B,\ C\) v trojuholníku \(ABC\).1

Ukážeme, že platí: \(C_1B_1\parallel LM\). Zo známej vety o Švrčkových bodoch plynie, že vzdialenosť Švrčkovho bodu od „susediacich“ vrcholov je rovná jeho vzdialenosti od stredu vpísanej kružnice. Inak povedané pre našu úlohu platí \(|LI|=|LA|\) a tiež \(|MI|=|MA|\). To ale znamená, že štvoruholník \(MILA\) je vlastne deltoid2. Pre deltoid platí, že jeho uhlopriečky sú na seba kolmé. Teda \(ML\) je kolmé na \(IA\). Na \(IA\) je však kolmá aj priamka \(C_1B_1\), pretože štvoruholník \(B_1IC_1A\) je tiež deltoid, dokonca s pravými uhlami. Preto evidentne \(C_1B_1 \parallel LM\). Analogicky by sme sa vedeli dopracovať aj k rovnobežnostiam \(KM\parallel A_1C_1\) a \(KL\parallel A_1B_1\). Vidíme teda, že trojuholníky \(A_1B_1C_1\) a \(KLM\) sú nielen podobné, ale ich strany sú aj rovnako orientované.

Keďže sú rovnako orientované, tak existuje bod v rovine, ktorý je stredom rovnoľahlosti, ktorá zobrazuje trojuholník \(A_1B_1C_1\) na trojuholník \(KLM\). Toto je známy fakt, ale dalo by sa ho neformálne zdôvodniť tým, že v jednom zo stredov rovnoľahlostí kružníc \(k\) a \(l\) (kružnica opísaná trojuholníku \(A_1B_1C_1\)) sa tieto rovnobežné tetivy zobrazujú na seba. Označme si tento bod \(S\).

Vieme, že aj významné body rovnoľahlých trojuholníkov sa na seba zobrazujú. Bod \(I\) je zrejme stredom kružnice \(l\), a preto sa v rovnoľahlosti so stredom \(S\) zobrazí na bod \(O\). Teda body \(S,\ I,\ O\) ležia na jednej priamke. V trojuholníku \(A_1B_1C_1\) je bod \(H\) ortocentrom. Čo tak ukázať, že v trojuholníku \(KLM\) je ortocentrom bod \(I\)?

To je ale ľahké, lebo z definície bodov \(K,\ L,\ M\) platí, že trojice bodov \((K, I, A)\), \((L, I, B)\) a \((M, I, C)\) ležia na priamkach. O priamke \(IA\) sme už ukázali, že je kolmá na \(ML\) a pre zvyšné dve dvojice priamok je to analogické. Preto \(I\) je skutočne ortocentrom trojuholníka \(KLM\).

Teda bod \(H\) sa v spomínanej rovnoľahlosti zobrazí do bodu \(I\), a teda aj body \(S,\ H,\ I\) ležia na priamke. To ale znamená, že aj body \(H,\ I,\ O\) ležia na priamke, čo je presne to, čo sme chceli dokázať.


  1. O Švrčkových bodoch si môžete prečítať v seriáli MKS Geometria trojuholníka od strany 29, ktorý nájdete na adrese http://mks.mff.cuni.cz/archive/36/serial.pdf

  2. Hoci všetci vieme, že je to kváder http://sedita.sk/vyrobky/oblatky/mila :)

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.