Zadanie

Tí, ktorí dávali na hodinách výchovy umením pozor, si iste pamätajú, že impresionizmus ako umelecký smer vznikol koncom 19. storočia. Pravda je však niekde úplne inde. Totižto slovo „impresionizmus“ vychádza z francúzskeho impress – zapôsobiť. Lenže už ľudia z rodu homo neanderthalensis sa snažili zapôsobiť na svoje súkmeňovkyne. Napríklad táto jaskynná maľba z obdobia raného praveku je jasným dôkazom toho, že už istý Kameň sa umením pokúšal zapôsobiť na svoju milú, a teda bol prvým impresionistom. Veď posúďte sami:

Kameň nakreslil na stenu jaskyne pre svoju drahú štvorec \(LOVE\) s hranou dĺžky \(l\). Potom dokreslil bod \(A\) mimo štvorca tak, aby mu vznikol rovnostranný trojuholník \(AVE\). Následne opísal trojuholníku \(ALO\) kružnicu \(k\) a jej stred nazval \(S\). Aký je pomer dĺžky \(l\) ku dĺžke strany \(|SL|\)?

Bod \(S\) je stred kružnice opísanej \(\triangle ALO\). To znamená, že body \(A, L\) a \(O\) sú od bodu \(S\) rovnako vzdialené. Stačí nám teda zistiť ktorúkoľvek z dĺžok \(|SA|, |SL|\) alebo \(|SO|\). Keď sme si to tak zhruba \(1000\)-krát nakreslili, tak začneme mať tušenie, že aj dĺžka \(SL\) je \(l\). Tak hor sa to dokázať! Pozrime sa na štvoruholník \(LSAE\). Strany \(EL\) a \(AE\) majú dĺžku \(l\), pretože je to strana štvorca alebo strana rovnostranného trojuholníka, ktorého strana je zhodná so stranou štvorca. Bod \(E\) je teda rovnako vzdialený od bodov \(A\) a \(L\). Aj bod \(S\) je rovnako vzdialený od bodov \(A\) a \(L\). To znamená, že body \(E\) aj \(S\) ležia na osi úsečky \(AL\). Označme si priesečník úsečiek \(LA\) a \(ES\) ako \(P\).

image

Vieme, že to je súčasne stred úsečky \(AL\), pretože priamka \(ES\) je osou úsečky \(AL\). Teda úsečky \(LP\) a \(AP\) sú rovnako dlhé. Pri bode \(P\) máme \(4\) pravé uhly, lebo \(ES\) je os úsečky. Teda uhol \(APS\) je zhodný s uhlom \(LPE\). Ak by sa nám podarilo dokázať, že aj uhol \(PAS\) je zhodný s uhlom \(PLE\), tak podľa vety \(usu\) sú trojuholníky \(APS\) a \(LPE\) zhodné, a teda dĺžka \(AS\) je zhodná s dĺžkou \(LE\), ktorá je \(l\). Bod \(S\) leží na osi úsečky \(LO\), pretože je rovnako vzdialený od bodov \(L\) a \(O\). Bod \(A\) leží na osi úsečky \(EV\), pretože trojuholník \(AVE\) je rovnostranný a teda \(|EA|=|VA|\). Úsečky \(LO\) a \(VE\) sú protiľahlé strany štvorca. To znamená že ich osi sú totožné. Teda body \(A\) a \(S\) ležia na osi \(LO\). Priamka \(AS\) je kolmá na \(LO\). Priamka \(LE\) je kolmá na \(LO\). Z toho vyplýva, že priamky \(EL\) a \(AS\) sú rovnobežné. Uhly \(PAS\) a \(PLE\) sú striedavé, čiže aj zhodné. Trojuholníky \(APS\) a \(LPE\) sú zhodné. Dĺžka úsečky \(SA\) je \(l\). To znamená, že aj dĺžka strany \(SL\) je \(l\). Pomer dĺžky \(l\) ku dĺžke strany \(|SL|\) je \(1\).

Analytické riešenie

Uložme si body do súradnicovej sústavy ako je na obrázku.

image

Vieme, že bod \(A\) je rovnako vzdialený od bodov \(E\) a \(V\), a preto je jeho \(x\)-ová súradnica \(l/2\). Vypočítajme \(y\)-ovú súradnicu. Spravíme to pomocou Pytagorovej vety, a síce sa pozrime na pravouhlý trojuholník, ktorý vznikne z rovnostranného trojuholníka \(AVE\), keď ho rozdelíme pomocou osi strany \(EV\). Prepona je dĺžky \(l\), jedna odvesna je \(l/2\) a druhá je \(x\). Platí \(l^2 = (l/2)^2 + x^2\). Z toho vyplýva, že \(x=(\sqrt{3}/2)l\).

Vieme, že bod \(S\)\(x\)-ovú súradnicu \(l/2\), pretože je rovnako vzdialený od bodov \(L\) a \(O\). Bod \(S\) je rovnako vzdialený aj od bodov \(L\) a \(A\). Vzdialenosť od bodu \(L\) je \(\sqrt{(l/2-0)^2 + (y-(-l))^2}\). Vzdialenosť od bodu \(A\) je \(\sqrt{(l/2-l/2)^2 + (y-(\sqrt{3}/2)l)^2}\). Máme rovnicu \[\sqrt{(l/2-0)^2 + (y-(-l))^2} = \sqrt{(l/2-l/2)^2 + (y-(\sqrt{3}/2)l)^2},\] \[\sqrt{l^2/4 + y^2 + 2yl + l^2} = \sqrt{0^2 + y^2 - 2y(\sqrt{3}/2)l) + (3/4)l^2}.\] Z nej dopočítame \(y=-l/(2\sqrt{3}+4)\). Súradnice bodu \(S\)\([l/2, -l/(2\sqrt{3}+4)]\). Teraz už len vypočítame dĺžku \(SL\). Vieme, že dĺžka \(SA\) je rovnaká, a tá sa dá vypočítať asi trošku jednoduchšie. \[|SA|=\sqrt{(l/2-l/2)^2 + \left(-l/(2\sqrt{3}+4)-(\sqrt{3}/2)l \right)^2} = \dfrac{l(1+ \sqrt{3}(\sqrt{3}+2))}{2\sqrt{3}+4}.\] Po troche úprav sa nám podarí získať želaný výsledok, a síce, že \(|SL| = |SA| = l\).

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.