Zadanie

Môj hrad má \(43\) vežičiek rozložených pravidelne na kružnici. Na jeho výzdobu potrebujem kúpiť veľa stužiek. Každé dve veže totiž prepojím práve jednou, modrou alebo červenou. Z každej veže bude viesť práve \(20\) červených a \(22\) modrých stužiek. Trojicu veží nazveme modrým (resp. červeným) triom, ak medzi nimi vedú len stužky modrej (resp. červenej) farby. Predpokladajme, že na mojom hrade je \(2022\) modrých trií. Koľko je červených trií? Uveďte všetky možnosti.

Preformulujme si na začiatok zadanie do jazyka matematiky: náš hrad je graf so 43 vrcholmi, kde všetky vrcholy ležia na kružnici a z každého vrcholu vychádza práve 20 červených a 22 modrých hrán.

Tým, že z každého vrcholu vychádza práve 22 hrán modrej farby, tak vieme vybrať \(\binom{22}{2}\) dvojíc, pričom spojnica ich rozdielnych vrcholov bude tvoriť tretiu stranu trojuholníka. Toto vieme spraviť pre všetkých 43 vrcholov a dostaneme \(43\cdot\binom{22}{2}=9\,933\) trojuholníkov. No a tieto trojuholníky sú buď celé modré (ďalej len \(3_m\)\(0_c\)) alebo s dvomi modrými stranami a jednou červenou (ďalej len \(2_m\)\(1_c\)). V tomto momente si treba uvedomiť, že celé modré trojuholníky sme započítali vždy 3-krát, pretože 2 modré hrany vychádzajú z každého ich vrcholu. Potom musí platiť, že \[9\,933=3\cdot\textcolor{blue}{3_m}\textcolor{red}{0_c}+\textcolor{blue}{2_m}\textcolor{red}{1_c}=3\cdot2\,022+\textcolor{blue}{2_m}\textcolor{red}{1_c}.\] Odtiaľ ako riešenie lineárnej rovnice dostaneme \(\textcolor{blue}{2_m}\textcolor{red}{1_c}=3\,867\). Teraz budeme opakovať postup zo začiatku, ale nebudeme voliť 2 modré hrany. Namiesto toho budeme v každom vrchole voliť jednu modrú a jednu červenú hranu. V každom vrchole je takýchto možností \(22\cdot20=440\), teda vo všetkých vrcholoch \(43\cdot22\cdot20=18\,920\). Dostali sme tak trojuholníky s 2 modrými a 1 červenou stranou a 1 modrou a 2 červenými stranami (ďalej len \(1_m\)\(2_c\)). Do výsledného súčtu sme ale každý taký trojuholník započítali 2-krát, pretože v trojuholníku \(1_m\)\(2_c\) existujú práve 2 vrcholy také, že z nich vychádza 1 modrá a 1 červená hrana. Obdobné tvrdenie platí aj pre trojuholníky s ofarbením \(2_m\)\(1_c\). Z toho dostávame rovnicu v tvare \[18\,920=2\cdot\textcolor{blue}{2_m}\textcolor{red}{1_c}+2\cdot\textcolor{blue}{1_m}\textcolor{red}{2_c}=2\cdot3\,867+2\cdot\textcolor{blue}{1_m}\textcolor{red}{2_c},\] ktorej riešenie bude \(\textcolor{blue}{1_m}\textcolor{red}{2_c}=5\,593\). Posledný raz implementujeme metodiku zo začiatku, ale tento raz budeme vyberať 2 červené hrany, ktorých je \(\binom{20}{2}\). Dobudovaním trojuholníkov dostaneme úplne červené trojuholníky (červené triá, ďalej len \(\textcolor{blue}{0_m}\textcolor{red}{3_c}\)) a \(\textcolor{blue}{1_m}\textcolor{red}{2_c}\). Takýchto trojuholníkov bude \(43\cdot\binom{20}{2}\), ale opäť ako pri úplne modrých trojuholníkoch, tak aj tu sme započítali \(\textcolor{blue}{0_m}\textcolor{red}{3_c}\) až 3-krát. Zostáva nám posledná rovnica \[8\,170=\textcolor{blue}{1_m}\textcolor{red}{2_c}+3\cdot\textcolor{blue}{0_m}\textcolor{red}{3_c}=5\,593+3\cdot\textcolor{blue}{0_m}\textcolor{red}{3_c},\] ktorej riešením je \(\textcolor{blue}{0_m}\textcolor{red}{3_c}=\textbf{859}\), čo je hľadaným riešením.

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.