Súťaž sa skladá z dvoch nezávislých častí — zimnej a letnej. Každá z nich prebieha v rámci školského polroka. Na konci každej časti budú najúspešnejší riešitelia pozvaní na záverečné sústredenie. Každá časť pozostáva z troch kôl úloh. Zadania jednotlivých kôl nájdeš na stránke https://kms.sk/ulohy/ vždy aspoň mesiac pred termínom odovzdania daného kola. Úlohy $1$ až $8$ budú obodované počtom bodov od $0$ po $9$, úlohy $9$ a $10$ počtom bodov od $0$ po $10$. Okrem toho v niektorých špeciálnych prípadoch (popísané nižšie) môžu byť úlohy obodované aj od $0$ po $6$ bodov, resp. od $0$ po $3$ body.

Body sa udeľujú aj za čiastkové či neúplné riešenia. Za každé kolo sa riešiteľovi do poradia započíta $5$ úloh s najväčším bodovým ziskom.

Kategórie ALFA a BETA

Na to, aby si vedel/-a, ktoré úlohy môžeš riešiť, potrebuješ poznať svoj koeficient $\kappa$. Tento koeficient si môžeš vypočítať ako $\kappa=\min(k, 1)+c+u$, kde

 • číslo $k$ je počet tvojich úspešných účastí na krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A, B alebo C pred začiatkom aktuálneho školského roka (keďže vo výpočte $\kappa$ sa berie menšia z hodnôt $k$ a $1$, po tvojej prvej úspešnej účasti už žiadna ďalšia koeficient nezvýši),
 • číslo $c$ je počet tvojich úspešných účastí na celoštátnom kole Matematickej olympiády pred začiatkom aktuálneho školského roka a
 • číslo $u$ je počet tvojich úspešných semestrov (semester považuj za úspešný, ak sa ti počas neho podarilo získať v niektorej kategórii aspoň $90$ bodov alebo si sa zúčastnil/-a sústredenia).

Kategóriu ALFA môžu riešiť len študenti, ktorí neboli úspešnými riešiteľmi celoštátneho kola Matematickej olympiády a ktorých koeficient $\kappa$ je najviac $2$.

Kategóriu BETA môžu riešiť všetci študenti. Riešitelia, ktorí môžu riešiť ALFU, sa vo výsledkovej listine BETY objavia až po kole, v ktorom pošlú aspoň jednu z úloh $9$ alebo $10$.

Kategória ALFA

Pre riešiteľov kategórie ALFA sú určené úlohy $1$ až $8$. Úlohy číslo $1$ a $2$ môžu za plný počet bodov riešiť len študenti s $\kappa\leq 0$ a úlohu číslo $3$ len študenti s $\kappa\leq 1$. Ostatné úlohy ($4$ až $8$) môžu riešiť všetci riešitelia kategórie ALFA.

Kategória BETA

Pre riešiteľov kategórie BETA sú určené úlohy $3$ až $10$. Za úlohy $3$ a $4$ nie je v kategórii BETA možné získať plný počet bodov, dajú za riešiť za maximálne $3$, resp. $6$ bodov (popísané nižšie). Úlohu číslo $5$ môžu za plný počet bodov riešiť len študenti s $\kappa\leq 6$. Ostatné úlohy ($6$ až $10$) môžu riešiť všetci riešitelia kategórie BETA.

Pre prehľadnosť uvedieme koeficientové hranice aj v tabuľke.

Číslo úlohy $1$ $2$ $3$ $4$ $5$ $6$ $7$ $8$ $9$ $10$
$\kappa\leq$ $0$ $0$ $1$ $2$ $6$ $-$ $-$ $-$ $-$ $-$

Riešenia za $3$ a $6$ bodov

Koeficient $\kappa$ určuje, ktoré úlohy môže riešiteľ súťažne riešiť za plný počet bodov. Okrem toho môže riešiť aj

 • úlohu s najvyšším poradovým číslom, ktorú mu koeficient nedovoľuje riešiť, pričom za riešenie dostane dve tretiny získaného počtu bodov zaokrúhlené na najbližšie celé číslo (čiže najviac $6$) a
 • úlohu s druhým najvyšším poradovým číslom, ktorú mu koeficient nedovoľuje riešiť, pričom za riešenie dostane tretinu získaného počtu bodov zaokrúhlenú na najbližšie celé číslo (čiže najviac $3$).

V kategórii BETA navyše úlohu $3$ nemožno riešiť za $6$ ani $9$ bodov a úlohu $4$ nemožno riešiť za $9$ bodov (čiže akoby každý riešiteľ s $\kappa\leq2$ mal vo výsledkovej listine BETY koeficient $\kappa=3$). Napríklad

 • riešiteľ s koeficientom $3$ nemôže súťažne riešiť úlohy $1$ a $2$, v úlohe $3$ vie získať $3$ body, v úlohe $4$ vie získať $6$ bodov, v úlohach $5$ až $8$ vie získať po $9$ bodov a v úlohach $9$ a $10$ vie získať po $10$ bodov,
 • riešiteľ s koeficientom $7$ nemôže súťažne riešiť úlohy $1$ až $3$, v úlohe $4$ vie získať $3$ body, v úlohe $5$ vie získať $6$ bodov, v úlohach $6$ až $8$ vie získať po $9$ bodov a v úlohach $9$ a $10$ vie získať po $10$ bodov a
 • riešiteľ s koeficientom $2$ nemôže súťažne riešiť úlohu $1$, v úlohe $2$ vie získať $3$ body, v úlohe $3$ vie získať $6$ bodov do kategórie ALFA a $3$ body do kategórie BETA, v úlohe $4$ vie získať $9$ bodov do kategórie ALFA a $6$ bodov do kategórie BETA, v úlohach $5$ až $8$ vie získať po $9$ bodov do oboch kategórii a v úlohach $9$ a $10$ vie získať po $10$ bodov do kategórie BETA.

Bodovanie týchto úloh funguje tak, že opravovateľ ohodnotí úlohu od $0$ po $9$ bodov ako zvyčajne, ale riešiteľovi sa do súčtu bodov z nej započíta len tretina, resp. dve tretiny bodov zaokrúhlené na najbližšie celé číslo.

Pozývanie na sústredenia

Po každej časti, zimnej aj letnej, sa uskutoční aspoň jedno sústredenie pre najúspešnejších riešiteľov oboch kategórií ALFA a BETA. Z každej z kategórii ALFA a BETA bude aspoň $24$ najlepších riešiteľov pozvaných na niektoré z nich. Ostatní riešitelia môžu byť pozvaní ako náhradníci. V rámci jednej časti je možné zúčastniť sa najviac jedného sústredenia.

Keďže sústredenie kategórie ALFA je určené najmä pre študentov $9$. ročníka základnej školy až $3$. ročníka strednej školy a sústredenie kategórie BETA je určené najmä pre stredoškolských študentov, vyhradzujeme si právo s prihliadnutím hlavne na ročník úspešného riešiteľa pozvať ho na sústredenie inej kategórie, resp. nepozvať ho.

Pokyny pre riešiteľov

 • Úlohy rieš samostatne.
 • Riešenie každej úlohy riadne zdôvodni. V prípade, že v časti či celom riešení používaš odbornú literatúru, uveď jej názov, autora, vydavateľstvo, rok vydania a stranu, prípadne odkaz na internetovú stránku, ak si čerpal z internetu. Samozrejme, aj v tomto prípade zašli kompletné riešenie.
 • Riešenie musí byť explicitné (pochopiteľné samo o sebe bez ďalších zdrojov) a musí byť skontrolovateľné (v rozumnom čase) ručne opravovateľom (napríklad riešenia využívajúce výpočtovú techniku obvykle ručne skontrolovateľné nie sú).
 • Odporúčame Ti pozrieť stránku Ako riešiť úlohy v KMS, kde nájdeš niekoľko užitočných rád.
 • Riešenia posielaj do termínu odoslania kola. Ak posielaš poštou riešenia z územia mimo Slovenskej republiky, treba to stihnúť do uvedeného zahraničného termínu. Riešenia odoslané po termíne odoslania spôsobujú značné organizačné problémy, vyhradzujeme si preto právo udeliť za ne nula bodov.
 • Riešenie každej úlohy píš na samostatný papier formátu A4. Ku každej úlohe uveď svoje meno, triedu, školu a adresu! Vítané sú okrem riešení v slovenčine aj riešenia v angličtine a češtine. Veľmi nás potešia riešenia písané v TeXu. Z organizačných dôvodov nebudú opravované riešenia písané v iných jazykoch.
 • Na našej stránke si môžeš stiahnuť a vytlačiť predlohy pre riešenia.
 • Riešenia píš čitateľne. Ak nebudeme schopní prečítať časť tvojho riešenia, vyhradzujeme si právo neudeliť ti za tú časť body. Odporúčame písať riešenia na počítači.
 • Po termíne kola môžeš na našej stránke nájsť vzorové riešenia, príp. aj videovzoráky, ktoré ti pomôžu pochopiť riešenia úloh, s ktorými si mal/-a problém.
 • Opravené, obodované a okomentované riešenia nájdeš po prihlásení pod zadaním úlohy na našej stránke.
 • Pokiaľ máš dojem, že tvoje riešenie bolo nesprávne obodované, pošli čo najskôr sťažnosť na e-mailovú adresu kms@kms.sk.
 • Ak ti nie je v zadaniach čokoľvek jasné alebo máš akékoľvek pochybnosti, netreba sa báť spýtať sa nás. Ideálny spôsob je zaslanie e-mailu na kms@kms.sk.

Elektronické posielanie riešení

Svoje riešenia odporúčame odovzdávať v elektronickej podobe na našej stránke. Pre elektronické posielanie riešení platia nasledovné pravidlá:

 • Termín na odovzdanie je vždy v deň termínu odoslania kola o 23:59. Po tomto čase už elektronické posielanie nie je možné. Tento jednotný termín sa týka aj zahraničných riešiteľov.
 • Akceptované sú iba riešenia vo formáte pdf písané na počítači, prípadne naskenované, pre každú úlohu jeden súbor. Pri ich tvorbe odporúčame použiť TeX alebo export do formátu pdf z iných aplikácií. Môžeš pritom využiť predlohy, ktoré nájdeš na našej stránke https://kms.sk/template. Ak posielaš oskenované riešenie, daj si pozor, či nie je príliš tmavé a či je čitateľné.
 • Nezabudni v hlavičke riešenia uviesť svoje meno, triedu, školu a adresu!
 • Pokiaľ na našej stránke vyplníš všetky potrebné údaje (pozri si návod na https://kms.sk/eriesenia), nemusíš posielať poštou papierovú návratku.

Prijatie na FMFI UK bez prijímačiek

Ak účastník získa v niektorej časti (zimnej, letnej) a ľubovoľnej kategórii KMS aspoň $65\%$ celkového počtu bodov, a hlási sa na študijný program, ktorého profilovým predmetov je matematika, bude prijatý.

Ba čo viac, ak dosiahne excelentné výsledky a dostane za to Dekanský list, v prípade, že príde študovať na FMFI UK, čaká naňho motivačné štipendium vo výške približne $300$ eur.

Čas poslednej úpravy: 19. január 2024 0:18