Všeobecné informácie o korešpondenčnom matematickom seminári

Súťaž sa skladá z dvoch nezávislých častí — zimnej a letnej. Každá z nich prebieha v rámci školského polroka. Na konci každej časti budú najúspešnejší riešitelia pozvaní na záverečné sústredenie. Každá časť pozostáva z troch sérií úloh. Zadania prvých dvoch sérií máš pred sebou a zadania tretej série pošleme tým, ktorí nám pošlú prihlášku. Úlohy budú obodované počtom bodov od $0$ po $9$. Body sa pritom udeľujú aj za čiastkové či neúplné riešenia. Za každú sériu sa riešiteľovi do poradia započíta $5$ úloh s najväčším bodovým ziskom.

Kategórie ALFA a BETA

Na to, aby si vedel, ktoré príklady môžeš riešiť, potrebuješ poznať svoj koeficient $\kappa$. Tento koeficient si môžeš vypočítať ako $\kappa=r+\frac{2}{3}u+c$, pričom výsledok zaokrúhli nahor na celé číslo. Číslo $r$ je tvoj ročník, číslo $u$ je počet tvojich úspešných semestrov a číslo $c$ je počet tvojich účastí na celoštátnom kole Matematickej olympiády. Semester považuj za úspešný, ak sa ti počas neho podarilo získať pozvánku na sústredenie KMS alebo si sa ho zúčastnil ako náhradník.

Kategóriu ALFA môžu riešiť len študenti stredných škôl, ktorí sa nezúčastnili celoštátneho kola matematickej olympiády a ktorých koeficient $\kappa$ je najviac $3$.

Kategóriu BETA môžu riešiť všetci (aj zahraniční) študenti stredných škôl. Riešitelia ALFY sa vo výsledkovej listine BETY objavia až po sérii, v ktorej pošlú aspoň jednu z úloh $8$, $9$ alebo $10$.

Kategória ALFA

Pre riešiteľov kategórie ALFA sú určené príklady $1$–$7$. Úlohu číslo $1$ môžu súťažne riešiť len študenti s $\kappa\leq 1$ a úlohu číslo $2$ len študenti s $\kappa\leq 2$. Ostatné úlohy ($3$–$7$) môžu riešiť všetci riešitelia kategórie ALFA.

Kategória BETA

Pre riešiteľov kategórie BETA sú určené príklady $4$–$10$. Úlohu číslo $4$ môžu súťažne riešiť len študenti s $\kappa\leq 4$ a úlohu číslo $5$ len študenti s $\kappa\leq 7$. Ostatné úlohy ($6$–$10$) môžu riešiť všetci riešitelia kategórie BETA.

Pozývanie na sústredenia

Po každej časti, zimnej aj letnej, sa uskutočnia dve sústredenia pre najúspešnejších riešiteľov oboch kategórií ALFA a BETA. Na každé z nich bude pozvaných aspoň $30$ najlepších riešiteľov príslušnej kategórie. Ostatní riešitelia môžu byť pozvaní ako náhradníci.

Žiaci základných škôl nebudú na sústredenie pozvaní. V špeciálnych prípadoch môže byť udelená výnimka.

Pokyny pre riešiteľov

 • Príklady rieš samostatne. Riešenie každej úlohy riadne zdôvodni. V prípade, že v časti či celom riešení používaš odbornú literatúru, uveď jej názov, autora, vydavateľstvo, rok vydania a stranu, prípadne odkaz na internetovú stránku, ak si čerpal z internetu. Samozrejme, aj v tomto prípade zašli kompletné riešenie. Za riešenie využívajúce výpočtovú techniku spravidla nedostaneš veľa bodov.

 • Riešenia posielaj do termínu odoslania série. Ak posielaš riešenia z územia mimo Slovenskej republiky, treba to stihnúť do uvedeného zahraničného termínu. Riešenia odoslané po termíne odoslania (rozhodujúca je pečiatka na obálke) spôsobujú značné organizačné problémy, vyhradzujeme si preto právo udeliť nula bodov za všetky riešenia odoslané po termíne.

 • Za riešenie odoslané po termíne sa považuje aj akékoľvek riešenie odovzdané organizátorom osobne.

 • Riešenie každého príkladu píš na samostatný papier formátu A4. Ku každému príkladu uveď svoje meno, triedu, školu a adresu! Vítané sú aj riešenia v angličtine a češtine a riešenia písané v TEXu. Z organizačných dôvodov nebudú opravované riešenia písané v iných jazykoch.

 • Na našej stránke www.kms.sk/template si môžeš stiahnuť a vytlačiť predlohy pre riešenia.

 • Riešenia píš čitateľne. Ak nebudeme schopní prečítať časť tvojho riešenia, vyhradzujeme si právo neudeliť ti za tú časť body. Môžeš zvážiť písanie riešenia na počítači.

 • Opravené, obodované a okomentované riešenia spolu so vzorovými riešeniami a prípadnou ďalšou korešpondenciou ti môžu byť zasielané domov, na internát alebo na inú adresu (napr. do školy). Nezabudni však v návratke uviesť presnú adresu, kam chceš dostávať poštu.

 • Nedodržanie týchto pravidiel bude viesť k postihu.

 • Pokiaľ máš dojem, že tvoje riešenie bolo nesprávne obodované, pošli čo najskôr písomnú sťažnosť. Nezabudni k nej priložiť aj originál sporného riešenia. Ďalšou možnosťou je zaslanie e-mailu na adresu kms@kms.sk spolu s oskenovaným riešením v prílohe.

 • Ak ti nie je v zadaniach čokoľvek jasné, alebo máš akékoľvek pochybnosti, netreba sa báť spýtať sa nás. Ideálny spôsob je zaslanie e-mailu na kms@kms.sk.

  Elektronické posielanie riešení

 • Presný návod na ich odovzdávanie nájdeš po prihlásení na stránke www.kms.sk/odovzdavanie . Pre elektronické posielanie riešení platia nasledovné pravidlá: Termín na odovzdanie je vždy v deň termínu odoslania série o 24:00. Po tomto čase už elektronické posielanie nie je možné. Tento jednotný termín sa týka aj zahraničných riešiteľov.

 • Akceptované sú iba riešenia vo formáte pdf písané na počítači, prípadne naskenované. Pri ich tvorbe odporúčame použiť TEX, prípadne export do formátu pdf z iných aplikácií. Môžeš pritom využiť predlohy, ktoré nájdeš na našej stránke. Ak posielaš oskenované riešenie, daj si pozor, či nie je príliš tmavé a či je čitateľné.

 • Nezabudni v hlavičke riešenia uviesť svoje meno, triedu, školu a adresu!

 • Na stránke www.kms.sk/odovzdavanie je možné (po prihlásení) vyplniť elektronickú prihlášku. Nebudeš ju tak musieť zasielať písomne. Opravené príklady ti pošleme späť na uvedenú adresu klasickým spôsobom.


Čas poslednej úpravy: 18. február 2017 23:46