Autor: Jozef Rajník
Letná škola matematiky, 18. 7. 2022
PDF s celou prednáškou

Úloha 1

Majme nekonečnú aritmetickú postupnosť, ktorá obsahuje iba prirodzené čísla. Dokážte, že ak obsahuje nejakú druhú mocninu prirodzeného čísla, potom obsahuje nekonečne veľa druhých mocnín prirodzených čísel.

KMS 07/08-Z3-7

Nápoveda 1

Nech nejaký člen je štvorec $k^2$. Bude sa v aritmetickej postupnosti nachádzať aj štvorec $(k + c)^2$?

Úloha 2

Majme postupnosť $a_1, a_2, a_3, \dots$ definovanú takto:

  1. $a_1 = 1$, $a_2 = 2$,

  2. ak $a_n \cdot a_{n+1}$ je párne, tak $a_{n+2} = 5a_{n+1} - 3a_n$,

  3. ak $a_n \cdot a_{n+1}$ je nepárne, tak $a_{n+2} = a_{n+1} - a_n$.

Ukážte, že $a_n$ nemôže byť nula pre žiadne prirodzené číslo $n \ge 3$.

KMS 02/03-L3-8

Nápoveda 1

Nula je deliteľná každým číslom. Stačí nám teda nájsť také číslo $d$, že žiaden člen postupnosti nedáva po delení $d$ zvyšok $0$.

Nápoveda 2

Vyhovuje $d = 3$. Dokonca sa zvyšky $1$ a $2$ pravidelne striedajú. Ostáva to len poriadne dokázať matematickou indukciou.

Úloha 3

Nech $F_1 = F_2 = 1$ a $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ pre $n \in \mathbb{N}$ (známa Fibonacciho postupnosť). Zistite, či existuje nekonečná rastúca aritmetická postupnosť prirodzených čísel, ktorá neobsahuje žiadne číslo z Fibonacciho postupnosti.

KMS 05/06-L1-9

Nápoveda 1

Rastúca aritmetická postupnosť $dn + c$ vlastne obsahuje od nejakej hodnoty všetky čísla, ktoré dávajú po delení $d$ zvyšok $c \mod d$. Nájdeme pre každé $d$ vo Fibonacciho postupnosti všetky zvyšky po delení $d$?

Nápoveda 2

Nie, Fibonacciho čísla nikdy nedávajú zvyšok $4$ po delení $8$. Preto postupnosť $8n + 4$ neobsahuje žiadne Fibonacciho číslo.

Úloha 4

Nech $p(x)$ je polynóm s celočíselnými koeficientmi a nech $c_n$ je ciferný súčet čísla $p(n)$. Dokážte, že v nekonečnej postupnosti $c_1,c_2,c_3,\dots$ sa nejaká hodnota vyskytne nekonečne veľakrát.

KMS 08/09-Z1-11

Nápoveda 1

Hrajte sa s úlohou. Skúšajte konkrétne jednoduché polynómy. Takto viete napr. prísť na to, že úloha platí pre konštantné a lineárne polynómy. Existuje ešte jedna pekná trieda polynómov (ľubovoľného stupňa), pre ktorú úloha ide ľahko ukázať.

Nápoveda 2

Dokážte platnosť úlohy pre polynómy s nezápornými koeficientmi.

Nápoveda 3

Pre polynóm $p(x)$ s nezápornými koeficientmi má $p(10^k)$ rovnaký ciferný súčet pre všetky čísla $k$ počnúc vhodnou hodnotou. Čo teraz so zápornými koeficientmi?

Nápoveda 4

Problém zo zápornými číslami možno vyriešiť dosadením $10^k + c$ pre vhodné hodnoty $k$, $c$. Nasledujúce dve nápovede obsahujú postupne dva rôzne prístupy k tomu. Bez ujmy na všeobecnosti predpokladáme, že vedúci člen polynómu $p$ je kladný.

Nápoveda 5

Prvý spôsob: Ukážte, že každý polynóm možno vyjadriť v tvare $a_n(x - c)^n + a_{n-1}(x-c)^{n-1} + \dots + a_2(x - c)^2 + a_1(x - c) + a_0$, kde $a_0, a_1, \dots, a_n$ sú nezáporné celé čísla.

Nápoveda 6

Druhý spôsob: Dosaďte $x = 10^k + c$ a vyjadrite výrazy, ktoré sa objavia pri mocninách $10^k$. Ukážte, že vhodnou voľbou $c$ vieme docieliť, aby sme pri každej mocnine $10^k$ mali nezáporné číslo.

Úloha 5

Postupnosť reálnych čísel $a_1, a_2, a_3, \dots$ spĺňa $1 < a_1 < 2$ a pre všetky prirodzené $k$ platí $$a_{k+1} = a_k + \frac{k}{a_k}.$$ Dokážte, že existuje najviac jedna dvojice $(i,j)$, že $i < j$ a zároveň $a_i + a_j$ je celé číslo.

KMS 10/11-2Z-13

Nápoveda 1

Ďalšie členy počítame pomocou funkcie $f(x) = x + k/x$. Pre potreby ďalšieho riešenia bude preto vhodné poznať vlastnosti tejto funckie. Najmä, kedy klesá, rastie a kde má extrémy. Ak s tým potrebujete pomoc, je v ďalšej nápovede.

Nápoveda 2

$$f(x) = x + \frac{k}{x} = \left( \sqrt{x} - \sqrt{\frac{k}{x}} \right) + 2\sqrt{k} \ge 2\sqrt{k}.$$ Z toho vidíme, že funkcia $f$ nadobúda minimum pre $x = \sqrt{x}$ (vtedy pod druhou mocninou dostaneme $0$), na intervale $(0, \sqrt k\rangle$ je klesajúca a na intervale $\langle \sqrt k, \infty)$ zas rastúca.

Nápoveda 3

Z využitím vlastností funkcie $f$ teraz môžete dokázať, že pre všetky celé $k \ge 2$ platí $k < a_k < k + 1.$

Nápoveda 4

Ak teda sčítame $a_i + a_j$ pre $i, j \ge 2$, tak dostaneme desatinnú časť medzi $0$ a $1$, teda nie celé číslo.

Úloha 6

Prirodzené číslo $b$ je väčšie ako jedna. Pre kladné reálne číslo $a$ platí $1/a + 1/b > 1$. Dokážte, že potom postupnosť čísel $\lfloor a \rfloor, \lfloor 2a \rfloor,\lfloor 3a \rfloor,\dots$ obasahuje nekonečne veľa zložených celočíselných mocnín čísla $b$.

KMS 09/10-L3-11

Nápoveda 1

Pre $a < 1$ sú v postupnosti všetky čísla, teda tvrdenie platí. Ostáva teda uvažovať $1 < a < 1 + 1/(b - 1)$. Nech sa mocnina $b^n$ nenachádza v postupnosti. Pozrite sa na prvý člen postupnosti menší ako $b^n$. Ako táto situácia bude vyzerať pri ďalších mocninách $b$-čka?

Nápoveda 2

Nech $ka$ je najväčšie také číslo, ktoré je ešte menšie ako $b^n$. Keďže sa $b^n$ nevyskytuje v postupnosti, tak $(k+1)a \ge b^n + 1$. A teda $b^n - ka < a - 1$, teda $ka$ nesmie byť moc veľmi pod $b^n$. Pre ďalšie mocniny vieme ukázať, že $b^{n+i} - b^ika \le a - 1$.

Nápoveda 3

Vzťah $b^{n+i} - b^ika = b^i(b^n - ka) \le a - 1$ je dobrý, lebo $b^i$ rastie exponenciálne, teda časom ľavá strana bude väčšia ako $a - 1$. Vtedy musí ďalší člen padnúť do intervalu $\langle b^{n+i}, b^{n+i} + 1)$.

Úloha 7

Nech $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a_3 = 24$ a $$\begin{aligned} %a_1 &= 1,\ %a_2 &= 2,\ %a_3 &= 24,\ a_n &= \frac{6a_{n-1}^2a_{n-3} - 8a_{n-1}a_{n-2}^2}{a_{n-2}a_{n-3}}, \qquad \text{pre } n > 3.\end{aligned}$$ Dokážte, že $n$ delí $a_n$ pre každé prirodzené číslo $n$.

KMS 08/09-Z1-13

Nápoveda 1

Najskôr upravte rekurentný vzťah do krajšieho tvaru.

Nápoveda 2

Použite substitúciu $b_n = a_n/a_{n-1}$. Dostanete tak postupnosť $b_n$ s krajším rekurentným vyjadrením. Potom $a_n = b_nb_{n-1}\dotsb_3b_2a_1$.

Nápoveda 3

Pre postupnosť $b_n$ máme $b_2 = 2$, $b_3 = 12$ a $b_n = 6b_{n-1} - 8b_{n-2}$. Takúto postupnosť možno explicitne vyjadriť (pomocou štandardného postupu alebo aj tipnutím) ako $b_n = 4^{n-1} - 2^{n-1}$. Chceme tead ukázať, že $n$ delí nejaké $b_k$ pre $2 \le k \le n$.

Nápoveda 4

Deliteľnosť vyplýva z Eulerovej vety, kde pre najväčšieho nepárneho deliteľa čísla $n$, označeného $d$, platí $4^{\varphi(d)} - 2^{\varphi(d)} \equiv 1 - 1 \equiv 0 \pmod n$. Deliteľnosť potrebnou mocninou dvojky je priama.

Úloha 8

Nech $(a_n)_{n=1}^\infty$ je postupnosť s počiatočnými členmi $a_1 = 1$, $a_2 = 4$, $a_3 = 15$ a s predpisom $$a_n = 15a_{n-2} - 4a_{n-3}\qquad \text{pre } n \ge 4.$$ Dokážte, že ak je $a_n$ prvočíslo, tak aj $n$ je prvočíslo.

KMS 05/06-Z3-11

Nápoveda 1

Rozpíšte si niekoľko prvých členov a rozmýšlajte, ako by sa na to dalo ísť. Viac uchopiteľne vyzerá nepriamy dôkaz (po ošetrení jednotky): ak $n$ je zložené číslo, tak $a_n$ je tiež zložené. Akého deliteľa by $a_n$ mohlo mať?

Nápoveda 2

Dokážte, že ak $k \mid l$, tak $a_k \mid a_l$. Aké vlastnosti tejto postupnosti by to mohli zaručiť?

Nápoveda 3

Všimnite si, že $a_n = 15a_{n-2} - 4a_{n-3} = a_3a_{n-2} - a_2a_{n-3}$. Nedal by sa takýto vzťah zovšeobecniť?

Nápoveda 4

Pre túto postupnosť platí $a_n = a_{k+1}a_{n-k} - a_ka_{n-k-1}$.

Nápoveda 5

Fixnite si $k$: to nám delí čísla $2k, 3k, 4k,\dots$. Ukazujte teda induktívne, že $a_k$ delí členy $a_{2k}, a_{3k}, a_{4k}, \dots$.

Úloha 9

Postupnosť $(a_n)_{n=1}^\infty$ je definovaná rekurentne vzťahmi $$\begin{aligned} a_1 &= 20,\ a_2 &= 30,\ a_{n+2} &= 3a_{n+1}-a_n \text{ pre } n \geq 1.\end{aligned}$$ Nájdite všetky $n$, pre ktoré je $1+5a_n a_{n+1}$ štvorcom prirodzeného čísla.

KMS 09/10-L3-13

Nápoveda 1

Existujú dva spôsoby, ako dokázať, že niečo nie je štvorec -- po delení vhodným číslom dáva nesprávny zvyšok alebo sa nachádza medzi dvomi štvorcami. Zvyšky nám tu moc nepomôžu (keďže $n = 3$ platí). Vypíšte si niekoľko prvých čísel postupnosti a skúmajte, medzi ktorými štvorcami sa $1 + 5a_na_{n+1}$ nachádza.

Nápoveda 2

Chceme nájsť také $b_n$, že $b_n^2 < 1 + 5a_na_{n+1} < (b_n + 1)^2$ pre dostatočne veľké $n$. Vyskúšaním zistíme, že $b_3 = 250$ (ale tu z druhej nerovnosti máme rovnosť a ým pádom riešenie), $b_4 = 650$, $b_5 = 1700$, ... Čo za postupnosť je $b_n$? Ďalej existujú dve cesty: 1. Môžeme si všimnúť, že pre ňu platí rovnaký rekurentný predpis $b_{n+2} = 3b_{n+1} - b_n$. Teda vieme obe postupnosti vyjadriť explicitne a nerovnosti ukázať dosadením a overením. 2. Dá sa však všimnúť ešte niečo viac o $b_n$. Vyzerá v skutočnosti o niečo krajšie. Mimochodom, v oboch prípadoch nám stačí dokazovať, že $1 + 5a_na_{n+1} = b_n^2 + 501$ (teda pre $n > 3$) bude pod najbližším väčším štvorcom.

Nápoveda 3

Všimnite si, že $b_n = a_n + a_{n+1}$. Chcete teda dokázať, že $1 + 5a_na_{n+1} = (a_n + a_{n+1})^2 + 501$.

Nápoveda 4

Tento dôkaz ide indukciou. Treba sa kus pohrať s vyjadrovaním a upravovaním výrazov. Rozpíšte si $a_{n+1}$ cez rekurentný predpis, aby ste mohli využiť indukčný predpoklad.

Čas poslednej úpravy: 18. júl 2022 1:04