Zadanie

Santa Claus má kvôli lepšej prehľadnosti očíslované soby kladnými celými číslami. Sob číslo \(a\) môže cválať vedľa soba \(b\) práve vtedy, keď platí \[a^3+b^3=a^2+42ab+b^2.\] Nájdite všetky dvojice sobov \((a,b)\), ktoré môžu cválať vedľa seba.

Jedna rovnica o dvoch neznámych, a ešte k tomu v celých číslach. Na prvý pohľad komplikovaná úloha, tak skúsme sa na ňu zatiaľ laicky popozerať. Ľavá strana \(a^3 + b^3\) by mala rásť rýchlejšie ako pravá strana \(a^2+b^2+42ab\). To preto lebo od nejakého \(a_0\) je pre \(a>b\) aj \(a^3>a^2+42ab\) a od nejakého \(b_0\) aj \(b^3>b^2\). To by nám malo povedať niečo o konečnom počte riešení. Odskúšať všetky možnosti je však nepraktické. Ďalej sa dá nahliadnuť na to tak, že je to kubická rovnica pre \(a\) s parametrom \(b\). Lenže pri počítaní diskriminantu tejto kubickej rovnice sa dopracujeme ku problému rátania koreňov polynómu šiesteho stupňa. To znie ako niečo čo nepôjde ľahko. Preto musíme zvoliť iný prístup k úlohe a nesnažiť sa ísť tvrdohlavo týmto smerom.

V takýchto úlohách je vhodné uvažovať súčiny. Ideálne súčiny čo sa majú rovnať prvočíslu. Pokúsme sa nájsť taký súčin. Môžme napríklad skúsiť rozdeliť \(a^3+b^3\) na súčin dvoch výrazov, takto: \((a+b)(a^2-ab+b^2)\). Teraz na ľavej strane by sme radi našli jeden z týchto súčiniteľov. Vidíme, že súčiniteľ \(a^2+b^2 - ab\) tam skoro je len si treba požičať extra \(-ab\). Takže naša rovnica bude zatiaľ vyzerať takto: \((a+b)(a^2-ab+b^2) = (a^2-ab+b^2) + 42ab +ab\). Jednoduchou úpravu dostaneme \[(a^2-ab+b^2)(a+b-1) = 43ab.\] Super, máme prvočíslo, teraz už môžme začať uvažovať.

Keďže sa ideme hrať s prvočíslami, a teda deliteľnosťou, tak sa nám hodí také niečo ako najväčší spoločný deliteľ čísel \(a\) a \(b\), budeme ho značiť \(NSD(a,b)\). Nech teda \(NSD(a,b)=d\) tak vieme vyjadriť naše premenné ako súčin dačo krát \(d\). \(a=dA\) a \(b=dB\). Našu rovnicu teda prepíšeme do tvaru \(d^2(A^2-AB+B^2)(dA+dB-1) = 43d^2AB\) a teda \((A^2-AB+B^2)(dA+dB-1) = 43AB\). Ľahko nahliadneme, že \(NSD(A^2-AB+B^2,AB)=1\) a teda máme dve možnosti: \[ \begin{aligned} A^2-AB+B^2&=43\text{,} \qquad (1)\\ A^2-AB+B^2&=1\text{.} \qquad (2) \end{aligned} \]

Najprv vybavíme rovnicu \((2)\) prepísaním na \((A-B)^2 + AB= 1\), keďže oba členy na ľavo sú nezáporné tak máme jediné riešenie tejto rovnice A=B=1. Teda aj a=b spätným dosadením do pôvodnej rovnice dostaneme \(2a^3=2a^2+42a^2\), čo je ekvivalentné s \(a^2(a-22)=0\), a teda riešenie je \(a=b=22\).

Teraz rovnica \((1)\). \(A^2-AB+B^2=43\). Túto rovnicu prepíšeme znovu na tvar \((A-B)^2 + AB = 43\). Ale z toho je jasné, že \((A-B)^2\le 43\) čo vieme prepísať na \(|A-B|\le6\). Keďže je pôvodná aj posledná rovnosť sú symetrické, môžeme písať \(A=k+B\) kde \(k \in \{0, 1, 2, \dots, 6\}\). Dosadíme a máme kvadratickú rovnicu s parametrom \(k\): \(A^2 -A(A-k)+(A-k)^2=43\). Teraz ju upravíme na nejaký krajší tvar. \(A^2 - Ak + K^2 - 43 = 0\). Aby mala celočíselné riešenie musí byť odmocnina z diskriminantu celá. Na domácu úlohu si rozmyslite prečo. Teda diskriminant samotný je štvorec nezáporného celého čísla. \(D=-3k^2+ 4\cdot 43\). Odtiaľto taktiež vidíme obmedzenie \(k<7\), lebo diskriminant nemôže byť záporný. Postupným dosadením \(k=0,1,2,\dots, 6\) dostaneme postupne takéto hodnoty diskriminantu \(172\), \(169\), \(160\), \(145\), \(124\), \(97\), \(64\). Odtiaľ vidíme, že jediné vyhovujúce čísla sú \(k=1\) a \(k=6\), a teda sa dopočítame k riešeniam pre \(k=1\): \(A=7\) alebo \(A=-6\), odkiaľ ľahko vidíme, že riešenie \(A=-6\) nevyhovuje. Pre \(k=6\) dostaneme zase tie isté riešenia: \(A=7\) a \(B=1\). Ďalej z úvahy o symetrickosti vieme, že nie sú riešenia len dvojice \([a,b]\) ale aj \([b,a]\). To ale znamená, že nemáme len riešenie \(a=7\) a \(b=1\) ale aj \(a=1\), \(b=7\).

Keďže sme overili všetky možnosti, tak jediné soby čo môžu cválať vedľa seba sú \([22,22], [1,7], [7,1]\).

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.

  • Marek Murin

    odoslané 20. marec 2018 14:33

    Zdravím riešitelia, nakoľko sa táto úloha ľahko dala numerický spočítať (overiť všetky možnosti) tak som bol na takéto riešenia alergický. To sa týka hlavne riešení ktoré využívali výpočtovú techniku pre účeli rátania kubických rovníc alebo riešenia používajúce Desmos alebo Wolfram ako hlavnú časť svojho riešenia. Nebol som háklivý na rátanie kvadratických rovníc pomimo. Kde je rozdiel? Nikto poriadne nedotiahol rátanie (ak ho vôbec ukazoval) kubickej rovnice no väčšina si povedala toto su korene. Ďalej som pre každé riešenia zvážil do akej miery využíva výpočtovú techniku a podľa toho som ho obodoval. Za korektné riešenie iba pomocou výpočtovej techniky by som dal 3 body (ale muselo byť fakt dobré aj ako riešenie využívajúce výpočtovú techniku). Ak ste dostali náhodou viac tak buďto nebolo využitie závažné alebo ste pridali myšlienky ktoré stáli za tie body.
    Odvolávajúc sa na pravidlá: "Za riešenie využívajúce výpočtovú techniku spravidla nedostaneš veľa bodov." si vyhradzujem právo akékoľvek námietky, ohľadom využitia výpočtovej techniky, neakceptovať.

    Ďakujem za porozumenie, Marek