Zadanie

Maťko sa už chystá na prázdniny späť na Slovensko. Potrebuje si však zbaliť polynómy, ktoré študuje. Tie už ako vždy postrácal po svojom pracovisku. Pomôžte Maťkovi nájsť jeho polynómy. Nájdite všetky polynómy s reálnymi koeficientami \(P(x)\), pre ktoré existuje polynóm s reálnymi koeficientami \(Q(x)\) taký, že pre všetky prirodzené čísla \(n\) platí \[P(1)+P(2)+\dots+P(n)=P(n)Q(n).\]

Najprv si podmienku zo zadania môžeme trochu upraviť tak, aby sme sa zbavili toho súčtu, a to tak, že odčítame od seba podmienku pre \(n\) a \(n-1\). Potom dostaneme podmienku \(P(n)=P(n)Q(n)-P(n-1)Q(n-1)\) pre všetky prirodzené čísla \(n \ge 2\) a jednu podmienku pre \(n=1\): \(P(1)=P(1)Q(1)\). Prenesením všetkého na jednu stranu dostaneme \(P(n)Q(n)-P(n-1)Q(n-1)-P(n)=0\). Vidíme, že náš systém rovníc v skutočnosti nie je nič iné, ako polynóm, ktorý má koreň v každom prirodzenom čísle, čiže má nekonečne veľa koreňov, a preto je identicky rovný nule. Nulu teda nedostaneme len pre celé čísla \(n \ge 2\), ale aj pre každé reálne číslo \(x\). Platí teda \[P(x) = P(x)Q(x) - P(x-1)Q(x-1). \label{eq:1}\]

Teraz si môžeme všimnúť, že pre nenulový polynóm \(P\) môže stupeň polynómu \(Q\) byť rovný nanajvýš \(1\), a teda \(Q(x)=ax+b\). Na to ideme sporom. Nech stupeň polynómu \(Q(x)\) je aspoň \(2\). Stupeň polynómu \(P(x)Q(x)\) sa rovná súčtu stupňov polynómov \(P(x)\) a \(Q(x)\), ak sú obidva nenulové. Pozrime sa na polynóm \(P(x)Q(x)-P(x-1)Q(x-1)\). Označme stupeň polynómu \(P(x)Q(x)\) ako \(s\). Potom dva vedúce členy tohto polynómu sú \(a_sx^s+a_{s-1}x^{s-1}\). Dosadením \(x-1\) za \(x\) a orezaním na prvé dva členy dostaneme \(a_sx^s+(a_{s-1}-sa_s)x^{s-1}\). Odčítaním dostaneme \[(a_sx^s+a_{s-1}x^{s-1}) - (a_sx^s+(a_{s-1}-sa_s)x^{s-1}) = 0x^s+sa_sx^{s-1},\] takže prvý člen sa vynuluje a druhý člen sa nevynuluje, pretože koeficient pri ňom je určite nenulový, nakoľko je \(s\)-násobkom \(a_s\), ktoré je vedúci koeficient polynómu \(P(x)Q(x)\), a teda sa nerovná \(0\). Teda polynóm \(P(x)Q(x)-P(x-1)Q(x-1)\) má stupeň \(s-1\). Ale z rovnosti ([eq:1]) musí mať aj polynóm \(P\) stupeň \(s-1\). No a to je spor s tým, že stupeň polynómu \(Q\) je aspoň \(2\), nakoľko vtedy by mal polynóm \(P(x)Q(x)\) stupeň viac ako \(s\).

Navyše, vedúci koeficient polynómu \(Q\) sa musí rovnať \(1/(k+1)\), kde \(k\) je stupeň polynómu \(P\). To dostaneme tak, že do našej rovnice dosadíme \(Q(x)=ax+b\). Označme si \(b_k\) koeficient polynómu \(P(x)\) pri člene \(x^k\). Dostaneme \(P(x)(ax+b-1)-P(x-1)(ax+b-a)=0\). Pozrime sa na koeficient pri člene \(x^k\). Pretože tento výsledný polynóm musí byť nulový, musí mať nulový aj tento koeficient. Z prvej zátvorky ho dokážeme jednoducho vyjadriť ako \(ab_{k-1}+(b-1)b_k\). Druhú zátvorku už je roznásobiť trochu ťažšie, a najprv vyjadríme prvé dva členy polynómu \(P(x-1)\) ako \(b_kx^k+(b_{k-1}-kb_k)x^{k-1}\), a potom to prenásobíme druhou zátvorkou, a pri člene \(x^k\) dostaneme \((b-a)b_k+a(b_{k-1}-kb_k)\). Odčítaním týchto dvoch výrazov dostaneme \[\begin{aligned} [ab_{k-1}+(b-1)b_k] - [(b-a)b_k+a(b_{k-1}-kb_k)] &= (b-1-b+a)b_k+ab_{k-1}-ab_{k-1}+akb_k = \\ &=(a-1+ak)b_k=b_k(a(1+k)-1).\end{aligned}\] Keďže \(b_k \neq 0\), tak aby sa to rovnalo \(0\), musí platiť \(a(1+k)=1\), a teda \(a=1/(k+1)\).

Niektorí riešitelia tieto dve myšlienky dostali zo všeobecne známeho Faulhaberovho vzorca, ktorý hovorí, že súčet \(\sum_{i=1}^n i^k \) je polynóm v premennej \(n\) stupňa \(k + 1\) s vedúcim koeficientom \(1/(k+1)\). Tak sa vyhli dosť otravným výpočtom.

Dosadením \(Q(x) = \frac{x+c}{k+1} \) do rovnice ([eq:1]) dostaneme \[P(x)=P(x)\frac{x+c}{k+1}-P(x-1)\frac{x+c-k-1}{k+1}.\] Dosadením \(x=0\) a s využitím, že \(P(1)Q(1) = P(1)\) dostaneme, že \(0=P(0)c\), a teda buď \(P(0)=0\) alebo \(c=0\). Nech \(c=0\). Potom dostaneme \((k+1)P(x)=xP(x)-(x-1)P(x-1)\). Z toho \((x-k-1)P(x)=(x-1)P(x-1)\). Ak \(k=0\), máme hneď riešenie: \(P(x)=1\); \(Q(x)=x\). Ak \(k>0\), tak využijeme, že ľavá aj pravá strana musia mať rovnaké korene. Ľavá strana sa rovná nule pre \(x=k+1\) a pravá strana sa rovná nule pre \(x=1 \ne k + 1\). Z toho ale vyplýva, že polynóm \(P(x)\) misí mať koreň \(x = 1\). To ďalej znamená, že polynóm \(P(x-1)\) má koreň \(x = 2\), ktorý musí byť na ľavej strane koreňom polynómu \(P(x)\). Podobne, \(P(x-1)\) bude mať zas koreň v \(x=3\) až teda dostaneme, že polynóm \(P(x)\) má korene v bodoch \(1,\ 2,\ \dots,\ k\). No a pretože \(P(x)\) je polynóm stupňa \(k\) a poznáme \(k\) jeho koreňov, poznáme aj celý ten polynóm (až na prenásobenie konštantou). Dostali sme teda riešenia v tvare \[P(x)=a(x-1)(x-2)\dots(x-k);\qquad Q(x)=\frac{x}{k+1},\] kde \(a \ne 0\) je ľubovoľné reálne číslo.

Teraz sa pozrime na ten druhý prípad, a teda ten, že \(P(0)=0\). Prenásobme teda rovnicu konštantou \(k+1\). Dostaneme \(P(x)(k+1)=P(x)(x+c)-P(x-1)(x+c-1)\), po úprave \(P(x)(x+c-k-1)=P(x-1)(x+c-1)\). Podobne ako v predchádzajúcom prípade dostaneme, že podľa hodnoty \(c\) musí našich \(k\) koreňov polynómu \(P(x)\) tvoriť aritmetickú postupnosť s diferenciou \(1\). Navyše, pretože \(0\) je jedným z našich koreňov, naše \(c\) musí byť také, aby \(0\) bola jedným z jej členov. To znamená, že \(c\) je prirodzené číslo rovné najviac \(k\). Dostali teda riešenia tvaru \[P(x)=a(x+c-1)(x+c-2)\dots(x+c-k);\qquad Q(x)=\frac{x+c}{k+1}.\] Ak zoberieme za \(a\) ľubovoľné reálne číslo a za \(c\) prirodzené číslo rovné najviac \(k\), tak nám tento zápis pokryje prvý prípad. Taktiež nám pokryje aj prípad \(P(x) = 0\), ktorý sme doposiaľ ignorovali a zjavne vyhovuje.

Teraz nám už stačí dokázať, že tieto polynómy vyhovujú našim podmienkam. Dosadíme do nich teda náš polynóm, a dostaneme \[P(x)Q(x)-P(x-1)Q(x-1)-P(x)=\] \[=\frac{a}{k+1}[(x+c)(x+c-1)\dots(x+c-k)-(x+c-1)\dots(x+c-k)(x+c-k-1)]-a(x+c-1)(x+c-2)\dots(x+c-k).\] Ako vidíme, môžeme veľa členov zo sčítancov vybrať pred zátvorku, v skutočnosti dokonca celé \(P(x)\) a dostaneme namiesto toho \[a(x+c-1)(x+c-2)\dots(x+c-k)\left[\frac{1}{k+1}(x+c-x-c+k+1)-1 \right]=P(x)(1-1)=0.\] Teda sme ukázali, že pre takéto polynómy \(P\) a \(Q\) platí rovnosť [eq:1]. Už len overíme, že platí \(P(0)Q(0) = 0\) (to prenechávame na vás) a z týchto dvoch rovností vieme dostať pre každé prirodzené číslo \(n\) podmienku zo zadania.

Naše vyhovujúce polynómy sú teda \(P(x) = a(x+c-1)(x+c-2)\dots(x+c-k)\), kde \(c\) je z množiny \(\{0,1,...,k\}\) a \(a\) je ľubovoľné reálne číslo.

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.