Zadanie

Žirafka Mati sa prechádzala púšťou, keď tu kútikom oka zbadala veľké trojuholníkové objekty. Po chvíli úpenlivého hľadenia si uvedomila, že to vyzerá ako jej obľúbené sčítacie pyramídy. Tu sa však nič nesčituje! Bola z toho rozhorčená, a tak si začala do piesku kresliť klasickú sčítaciu pyramídu.

Sčítaciu pyramída má základňu veľkosti \(6\)1 a naspodu má \(6\) po sebe idúcich čísel, v ľubovoľnom poradí. Keď pyramídu žirafka vyplnila, navrchu jej vyšlo číslo \(2022\). Avšak keď sa o rok vrátila pozrieť pyramídy, svoju už v piesku nenašla. Aké čísla mohli byť na spodnom poschodí pôvodnej pyramídy, a v akom poradí? Nájdite všetky možnosti.


  1. Teda číslo je vždy súčtom tých dvoch pod ním a úplne naspodku je \(6\) čísel.

Než sa pustíme do samotného riešenia, zamyslime sa nad tým, ako ovplyvňuje pozícia čísla v spodnom riadku hodnotu na vrchole pyramídy. Pri počítaní nasledujúceho riadku sa krajné čísla zarátajú vždy len v jednom políčku. Stredné políčka riadku majú naopak nad sebou \(2\) nové políčka, do ktorých sa zarátajú. Číslo, ktoré bolo v spodnom riadku na kraji sa teda zaráta iba raz. Políčko vedľa sa zaráta \(5\)-krát, a číslo z políčok uprostred sa zaráta až \(10\)-krát. To si koniec koncov môžeme všimnúť aj na obrázku 1.

Obrázok 1: Vplyv čísel na spodku pyramídy na číslo na jej vrchole
Obrázok 1: Vplyv čísel na spodku pyramídy na číslo na jej vrchole

Prejdime k našej úlohe. Označme si \(x\) najmenšie číslo zo šestice v spodnom riadku. Ostatné čísla budú (v nejakom neznámom poradí) \(x+1,\, x+2,\, x+3,\, x+4,\, x+5\). Aby sme mohli počítať s umiestnením v spodnom riadku, povedzme, že číslo vľavo bude \(x+a\), vedľa neho \(x+b\), potom \(x+c,\, x+d,\, x+e\)\(x+f\). Číslo na vrchu pyramídy tak môžeme napísať ako \[(x+a) + 5 \cdot (x+b) + 10 \cdot (x+c) + 10 \cdot (x+d) + 5 \cdot (x+e) + (x+f) = 32 x + a + 5 b + 10 c + 10 d + 5 e + f.\]

Vieme, že číslo na vrchu pyramídy je \(2022\). Dostaneme ho teda ako \(32\)-násobok najmenšieho čísla v spodnom riadku plus \(a + 5b + 10c + 10d + 5e + f\), pričom \(a, b, c, d, e, f\) sú navzájom rôzne celé čísla od \(0\) po \(5\). Na obmedzenie možných \(x\) nám pomôže zistiť, aké hodnoty môže mať \(a + 5b + 10c + 10d + 5e + f\). Keď najmenšie čísla vezmeme najmenej ráz a najväčšie najviac, dostaneme najväčší súčet, ktorý je \[0 + 5 \cdot 2 + 10 \cdot 4 + 10 \cdot 5 + 5 \cdot 3 + 1 = 116.\] Naopak, ak vezmeme najmenšie čísla najviackrát a najväčšie najmenejkrát, dostaneme najmenší súčet, ktorý má hodnotu \[5 + 5 \cdot 3 + 10 \cdot 1 + 10 \cdot 0 + 5 \cdot 2 + 4 = 44.\]

Takže \(32x\) bude medzi číslami \(1906 \,(=2022-116)\) a \(1978 \,(=2022-44)\). Jediné násobky \(32\) v tomto rozmedzí sú \(1920\) a \(1952\). Vidíme, že \(1920 : 32 = 60\) a \(2022 - 1920 = 102\) a \(1952 : 32 = 61\) a \(2022 - 1952 = 70\). Jediné možné vyhovujúce množiny čísel sú teda \(60\)\(65\) s \(a + 5b + 10c + 10d + 5e + f = 102\) a \(61\)\(66\) s \(a + 5b + 10c + 10d + 5e + f = 70\). Zadanie sa ale pýta na konkrétne poradia, preto musíme nájsť aj tie.

Všimnime si, že vymenením \(a, f\) neovplyvníme hodnotu súčtu \(a+5b+10c+10d+5e+f\), podobne ani vymenením \(b, e\) či \(c, d\). Preto môžeme predpokladať, že \(a<f, b<e, c<d\), pričom pre každé takéto riešenie sa môžeme rozhodnúť ľubovoľné dvojice prehodiť. To však znamená, že pre každú dvojicu máme \(2\) možnosti (prehodiť/neprehodiť) a dokopy je všetkých možných preusporiadaní preto \(2^3=8\).

Čísla 60 až 65

Vieme, že \(a+5b+10c+10d+5e+f=102\). To však znamená, že \(a+f\) dáva zvyšok \(2\) po delení piatimi. Keďže ale \(a, f\in\{0,1,2,3,4,5\}\) a taktiež \(a<f\), tak možné dvojice \((a,f)\)\((0, 2)\), \((2, 5)\), \((3, 4)\).

Pre dvojicu \((0,2)\) dostávame \(5b+10c+10d+5e=100\Leftrightarrow b+2c+2d+e=20\), a teda \(b+e\) musí byť párne, a teda \(b, e\) musia mať rovnakú paritu. Nakoľko nám však ostávajú už len čísla \(\{1,3,4,5\}\), možné dvojice \((b, e)\)\((1, 3)\), \((1, 5)\), \((3, 5)\). Z nich sú už \(c, d\) očividne jednoznačne určené. Hodnota súčtu \(b+2c+2d+e\) je pre tieto dvojice postupne \(22, 20, 18\), čiže vyhovuje len šestica \(60, 61, 63, 64, 65, 62\) a jej spomínané preusporiadania.

Pre zvyšné dve dvojice očividne platí \(a+f=7\), a preto \(5b+10c+10d+5e=95\Leftrightarrow b+2c+2d+e=19\). Vidíme teda, že \(b+e\) musí byť nepárne, čiže \(b, e\) musia mať rozličnú paritu.

Pri dvojici \((2, 5)\) nám ostávajú čísla \(\{0,1,3,4\}\), takže možné dvojice \((b, e)\)\((0, 1)\), \((0, 3)\), \((1, 4)\), \((3, 4)\). Pre ne súčet \(b+2c+2d+e\) nadobúda hodnoty \(15, 13, 11\) a \(9\), čiže pre túto dvojicu nemáme riešenie.

No a pri dvojici \((3, 4)\) máme ešte k dispozícii \(\{0, 1, 2, 5\}\), preto možné dvojice \((b, e)\)\((0, 1)\), \((0, 5)\), \((1, 2)\), \((2, 5)\) a im prislúchajúce súčty vychádzajú \(15, 11, 13, 9\), čiže ani tu ďalšie riešenia nenájdeme.

Čísla 61 až 66

Teraz má súčet \(a+5b+10c+10d+5e+f\) hodnotu \(70\). To však znamená, že \(b+e\) musí byť deliteľné piatimi. Možné dvojice \((a, f)\) sú teda \((0, 5)\), \((1, 4)\), \((2, 3)\). Všimnime si, že vo všetkých platí \(a+f=5\), čiže vieme vo všeobecnosti povedať, že \(5b+10c+10d+5e=65\Leftrightarrow b+2c+2d+e=13\), a teda \(b, e\) musia mať rozličnú paritu.

Začnime dvojicou \((0,5)\). Zostávajú nám čísla \(\{1, 2, 3, 4\}\), pre ktoré možné dvojice \((b, e)\)\((1, 2)\), \((1, 4)\), \((2, 3)\), \((3, 4)\) a im prislúchajúce súčty sú \(17, 15, 15, 13\). Vyhovuje teda šestica \(61, 64, 62, 63, 65, 66\).

Následne vezmime dvojicu \((1, 4)\). Pre zostávajúce čísla \(\{0,2,3,5\}\) sú možnými dvojicami \((b,e)\) dvojice \((0, 3)\), \((0, 5)\), \((2, 3)\), \((2, 5)\). Hodnoty \(b+2c+2d+e\) pre tieto dvojice sú \(17, 15, 15\) a \(13\), čiže v tejto vetve vyhovuje šestica \(62, 63, 61, 64, 66, 65\).

Nakoniec nám ostáva už len dvojica \((2, 3)\). Tentokrát vyberáme \(b, e\) z čísel \(\{0, 1, 4, 5\}\), čiže možné dvojice sú \((0, 1)\), \((0, 5)\), \((1, 4)\), \((4, 5)\). Im prislúchajú súčty \(19, 15, 15\) a \(11\), čiže tu sme ďalšie riešenie nenašli.

Riešeniami sú teda šestice \((60, 61, 63, 64, 65, 62)\), \((61, 64, 62, 63, 65, 66)\), \((62, 63, 61, 64, 66, 65)\) a ich permutácie, kde prehodíme prvé číslo so šiestym, druhé s piatym a/alebo tretie so štvrtým. Z každej z týchto možností teda vieme vyrobiť \(7\) ďalších (dokopy ich je \(2^3=8\)) a celkovo máme \(24\) možností.

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.