Zadanie

Mr. Miro sa vo voľnom čase zaoberá medziľudskými pomermi. Pomery v geometrii sú však preňho easy, tie prenecháva vám.

Majme trojuholník $ABC$ s opísanou kružnicou $k$. Dotyčnice ku kružnici $k$ v bodoch $A$ a $B$ sa pretínajú v bode $T$. Kružnica opísaná trojuholníku $ABT$ pretína priamky $BC$ a $AC$ postupne v bodoch $D$ a $E$ ($D \ne B$ a $E \ne A$). Priamky $CT$ a $BE$ sa pretínajú v bode $F$. Predpokladajme, že bod $D$ je stredom úsečky $BC$. Určte pomer $|BF|:|BE|$.

Chceme zistiť pomer dĺžok dvoch úsečiek. Zatiaľ o nich nič nevieme, asi len toľko, že \(|BE| > |BF|\), pretože bod \(F\) je súčasť úsečky \(BE\). V zadaní máme nejaké podmienky pre bod \(D\), tak sa pozrime najprv naň, nakoľko sa všetko odvíja od jeho polohy. Označme \(|\sphericalangle ACB|\) ako \(\gamma\). K nemu sú \(\sphericalangle BAT\) a \(\sphericalangle ABT\) úsekové a teda ich veľkosť je tiež \(\gamma\). Keďže súčet uhlov v trojuholníku je \(180\si{\degree}\), vieme dopočítať \(| \sphericalangle ATB|=180\si{\degree}-2\gamma\). Bod \(D\) je tiež na kružnici opísanej trojuholníku \(ATB\), tým pádom štvoruholník \(ATBD\) je tetivový.

Súčet protiľahlých uhlov v tetivovom štvoruholníku je \(180\si{\degree}\), preto \(| \sphericalangle ADB|=2\gamma\). Uhol \(CDA\) je k nemu susedný a má veľkosť \(180\si{\degree} - 2\gamma\). Teraz sa pozrime na trojuholník \(CDA\). Poznáme uhly pri vrcholoch \(C\) a \(D\). Dopočítaním veľkosti uhla pri vrchole \(A\) dostaneme, že \(|\sphericalangle CAD|=\gamma\). Tento trojuholník je rovnoramenný so základňou \(AC\). Musí preto platiť, že \(|AD|=|CD|\) a zo zadania vieme, že \(|BD|=|CD|\), tieto tri dĺžky sú teda zhodné. Inak povedané vzdialenosť bodu \(D\) od bodov \(A\), \(B\) a \(C\) je rovnaká. Jediný bod, ktorý túto vlastnosť má, je stred kružnice opísanej trojuholníku \(ABC\). Zjavne platí, že \(BC\) je priemerom tejto kružnice. Z toho vyplýva, že kružnica opísaná trojuholníku \(ABC\) je Tálesova kružnica a \(|\sphericalangle CAB|=90\si{\degree}\).

Označme prienik priamok \(AC\) a \(BT\) ako \(M\). O uhle \(CBM\) vieme, že má veľkosť \(90\si{\degree}\) (pretože je to aj uhol \(DBT\) a \(BT\) je dotyčnica kolmá na \(DB\)). Štvoruholník \(DBTE\) je tetivový, a tak aj \(|\sphericalangle DET|=90\si{\degree}\). Úsečky \(DE\) a \(BT\) sú kolmé na \(BD\) a sú rovnobežkami. Nakoľko je bod \(D\) stred strany \(BC\) a úsečka \(DE\) je rovnobežná s \(BT\), respektíve s \(BM\), tak úsečka \(DE\) je stredná priečka v trojuholníku \(MBC\) a bod \(E\) je stred strany \(MC\).

Označme stred kružnice opísanej trojuholníku \(ATB\) ako \(X\). Vieme, že \(|XE|=|XT|=|XD|=|XB|\). Uhly \(BXD\) a \(EXT\) sú vrcholové, čo znamená, že sú zhodné. Preto aj trojuholníky \(BXD\) a \(EXT\) sú zhodné. Z toho vyplýva, že úsečky \(ET\) a \(BD\) sú rovnobežné a aj \(ET\) je stredná priečka. V trojuholníku \(MCB\) sú úsečky \(BE\) a \(CT\) ťažnice. Pretínajú sa v bode \(F\). Ťažnice sa navzájom delia v pomere \(1:2\), pričom dĺhší úsek je ten pri vrchole. Hľadaný pomer je preto \(|BF|:|BE|=2:3\).

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.